ARQUITECTURA

- Projectes bàsics i executius d'habitatges unifamiliars i plurifamiliars

- Direcció d'obra

- Cèdul.les d'habitabilitat, certificat i presentació davant el Consell Comarcal

- Aixecament de plànols

- Expedients de legal.lització

- Comunicació prèvia i llicència d'activitats

- Certificat energètic